Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Wiersma Consultancy B.V.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 59035188

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
Algemene Voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden;
Diensten”: alle activiteiten die Dienstverlener ter uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst of anderszins ten behoeve van Opdrachtgever verricht, waaronder mede begrepen kan zijn de levering van (roerende) zaken;
Dienstverlener”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wiersma Consultancy B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en aldaar kantoorhoudende aan de (3812 JC) Grebbestraat 27, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer: 59035188, alsmede alle met haar in een groep verbonden rechtspersonen;
Dienstverleningsovereenkomst”: de tussen Partijen te sluiten of gesloten overeenkomst tot het verrichten van Diensten;
Opdrachtgever”: de (potentiële) wederpartij van Dienstverlener bij een Dienstverleningsovereenkomst.
1.2 Dienstverlener en Opdrachtgever worden hieronder ook wel gezamenlijk aangeduid als “Partijen”.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle opdrachten en alle Dienstverleningsovereenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij Dienstverlener partij is.
2.2 De toepasselijkheid van aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd of waarnaar wordt verwezen of eventuele andere in de branche gebruikelijke voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen zullen slechts betrekking hebben op de betreffende Dienstverleningsovereenkomst, tenzij op enig moment anders schriftelijk wordt overeengekomen. Aan de afwijkingen en/of aanvullingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later of toekomstig aangegane rechtsverhoudingen, tenzij op enig moment anders schriftelijk wordt overeengekomen. In geval er van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken en/of deze worden aangevuld, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen daarvan onverminderd van kracht.
2.5 In geval van strijd tussen het bepaalde in de Dienstverleningsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, zullen de bepalingen uit de Dienstverleningsovereenkomst prevaleren.
2.6 De Algemene Voorwaarden zullen ook de toekomstige rechtsverhoudingen tussen Partijen regelen. Opdrachtgever met wie eenmaal onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op latere overeenkomsten met Dienstverlener akkoord te zijn gegaan.
2.7 Indien en voor zover Dienstverlener programmatuur en apparatuur van derden aan Opdrachtgever levert, zullen voor wat betreft die programmatuur en apparatuur mede de algemene voorwaarden van die derden van toepassing zijn. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden, welke tevens ter inzage liggen ten kantore liggen van Dienstverlener en op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 - Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen van Dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij door de Dienstverlener schriftelijk anders is aangegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de Diensten onder normale arbeidsomstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Opdrachten van en acceptaties door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Opdrachtgever is slechts bevoegd de Dienstverleningsovereenkomst te annuleren of te wijzigen met toestemming van Dienstverlener en slechts voor zover dit redelijkerwijze van Dienstverlener kan worden gevergd.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komt een Dienstverleningsovereenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk schriftelijke bevestiging van de Dienstverleningsovereenkomst door Dienstverlener.
3.4 Dienstverlener is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met Opdrachtgever over een Dienstverleningsovereenkomst te beëindigen en/of om een tot stand gekomen Dienstverleningsovereenkomst binnen 24 uur na ontvangst daarvan geheel of gedeeltelijk af te wijzen zonder opgave van redenen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aan Dienstverlener verstrekte gegevens, mededelingen en andere informatie. Dienstverlener is niet gehouden deze informatie op juistheid te controleren. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat de door Opdrachtgever aan Dienstverlener verstrekte informatie onjuist is.
3.6 Voor zover in de Dienstverleningsovereenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal Dienstverlener haar Diensten verlenen binnen gangbare termijnen. Zijn Partijen wel termijnen overeengekomen, dan zijn deze in geen geval te beschouwen als fatale termijnen. Dienstverlener zal pas in verzuim zijn nadat hij door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en hem daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gegund.

Artikel 4 - Betaling en gevolgen wanbetaling

4.1 De aan Opdrachtgever toegezonden facturen zullen worden voldaan binnen de in de Dienstverleningsovereenkomst bepaalde termijn, dan wel, indien daarin geen termijn is opgenomen, binnen de op de factuur vermelde termijn. Indien de Dienstverleningsovereenkomst en/of de factuur geen betalingstermijn vermelden, zal Opdrachtgever de verschuldigde bedragen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur betalen.
4.2 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter betaling van verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter betaling van de telkens langst openstaande factuur, ongeacht hetgeen Opdrachtgever bij betaling van de factuur vermeldt en tenzij Dienstverlener aangeeft dat een andere volgorde wordt gehanteerd.
4.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.1 bedoelde betalingstermijn de facturen heeft voldaan, verkeert Opdrachtgever automatisch in verzuim zonder dat enige nadere ingebrekestelling of sommatie vereist is. Vanaf dat moment is Opdrachtgever tevens de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd tot aan het moment van volledige betaling.
4.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.1 bedoelde betalingstermijn de facturen heeft voldaan, heeft Dienstverlener bovendien het recht om:
  1. de factuur te vermeerderen met administratiekosten, aanmaningskosten en andere kosten gemaakt als gevolg van de overschrijding van de betalingstermijn door Opdrachtgever;
  2. de vordering ter incasso uit handen te geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en wettelijke handelsrente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom.
  3. de werkzaamheden onder de Dienstverleningsovereenkomst op te schorten; dan wel
  4. de Dienstverleningsovereenkomst direct te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Dienstverlener.
4.5 Ter zake van de Dienstverlener verrichte Diensten en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Dienstverlener volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
4.6 Opdrachtgever is verplicht Dienstverlener onverwijld op de hoogte te stellen wanneer:
  • (voorlopige) surseance van betaling door Opdrachtgever wordt aangevraagd of verleend of enige regeling met de schuldeisers van Opdrachtgever wordt getroffen;
  • Opdrachtgever voornemens is zijn faillissement aan te vragen of Opdrachtgever heeft vernomen dat één of meer van zijn schuldeisers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen;
  • Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
  • er andere relevante gebeurtenissen plaatsvinden die de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen in gevaar brengen.

Artikel 5 - Vergoeding

5.1 Alle door Dienstverlener genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere huidige en toekomstige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5.2 Opdrachtgever zal aan Dienstverlener een vergoeding betalen voor de aan het verrichten van de werkzaamheden bestede tijd tegen het in de Dienstverleningsovereenkomst afgesproken tarief. Dit tarief kan iedere zes maanden worden gewijzigd door middel van een daartoe strekkende brief van Dienstverlener aan Opdrachtgever. In geval van verlenging of materiële wijziging van de Dienstverleningsovereenkomst of het aangaan van een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst is Dienstverlener gerechtigd nieuwe tarieven in rekening te brengen.
5.3 Het overeengekomen tarief is gebaseerd op een normale werkweek van 32 uur. Voor overwerk, werk op zater-, zon- en feestdagen geldt een bijzonder tarief.
Van Tot Weekdagen Zaterdag, zondag, feestdagen
08:00 18:00 100% 150%
18:00 08:00 120% 200%
5.4 Opdrachtgever is gehouden de door Dienstverlener gemaakte onkosten verbonden aan de uitvoering van de Diensten integraal te vergoeden.
5.5 Dienstverlener zal vakantie-, c.q. vrije dagen zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever opnemen.
5.6 Bij levering van programmatuur en/of apparatuur door Dienstverlener aan Opdrachtgever dient de daarvoor verschuldigde prijs volledig te zijn betaald aan Dienstverlener.

Artikel 6 - Uitvoering

6.1 Opdrachtgever zal zijn verplichtingen uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst met zorg en naar beste vermogen uitvoeren. Van een resultaatsverbintenis is echter in geen geval sprake, tenzij en voor zover schriftelijk in de Dienstverleningsovereenkomst uitdrukkelijk een resultaat door Dienstverlener is toegezegd en dit resultaat ook met voldoende bepaaldheid is omschreven.
6.2 Dienstverlener zal Opdrachtgever informeren over de voortgang van de Diensten op de wijze zoals is overeengekomen in de Dienstverleningsovereenkomst. Is geen wijze van rapportage overeengekomen, dan zal Dienstverlener op reguliere basis schriftelijk of mondeling inlichtingen verstrekken over het verloop van de Dienstverleningsovereenkomst, alsmede nieuwe ontwikkelingen die zich eventueel hebben voorgedaan, voor zover van belang voor de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst.
6.3 De rapportage over de Diensten zal geschieden door een door Dienstverlener en Opdrachtgever samen aangewezen contactpersoon. Indien Partijen dit nodig achten, wordt een tweede contactpersoon aangesteld. Partijen erkennen dat het ten uitvoer brengen van de Diensten afhankelijk is van een goede en tijdige onderlinge samenwerking.
6.4 Opdrachtgever zal schriftelijk melding doen van de informatie en omstandigheden die van belang zijn voor een correcte rapportage, zoals de wijze van rapportage, de prioriteiten van Opdrachtgever en eventuele wijzigingen daarin.
6.5 Dienstverlener is slechts gehouden bij de uitvoering van de Diensten instructies of aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen, indien dit schriftelijk bij het aangaan van de Dienstverleningsovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 7 - Vertrouwelijke informatie - geheimhouding

7.1 Dienstverlener staat ervoor in alle door hem ontvangen of te ontvangen informatie van vertrouwelijke aard vertrouwelijk te behandelen en - indien dit is overeengekomen - bij de Dienstverleningsovereenkomst aan zijn geheimhoudingsplicht voldoen. Vertrouwelijke informatie is die informatie waarvan het vertrouwelijke karakter expliciet blijkt, wanneer dit door een der Partijen is aangegeven en wanneer dit er redelijkerwijs van kan worden vermoed.
7.2 Opdrachtgever zal bescheiden en informatie van Dienstverlener niet zonder toestemming van Dienstverlener aan derden verstrekken of anderszins openbaren.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, die rusten op programmatuur en ter beschikking gestelde apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, analyses en voorbereidend materiaal daarvan, waaronder mede moet worden begrepen het auteursrecht dat rust op de door Dienstverlener opgestelde rapporten en andere schriftelijke stukken, berust uitsluitend bij Dienstverlener of haar licentiegever(s).
8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent de rechten van intellectuele eigendom rustend op de programmatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, analyses en voorbereidend materiaal te verwijderen of te wijzigen.
8.3 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het verrichten van de Diensten en vrijwaart Dienstverlener dienaangaande.

Artikel 9 - Medewerking door Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever zal Dienstverlener in staat stellen haar Diensten naar behoren te kunnen verrichten.
9.2 Opdrachtgever zal Dienstverlener steeds tijdig voor het uitvoeren van de Dienstverleningsovereenkomst voorzien van de noodzakelijke en nuttige gegevens en informatie die Dienstverlener nodig heeft bij het uitvoeren van de Dienstverleningsovereenkomst. Verder zal Opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor het beschikbaar stellen van voldoende gekwalificeerd personeel ter ondersteuning van de Diensten. Ook zal Opdrachtgever Dienstverlener voorzien van alle overige middelen en voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor het uitvoeren van de Diensten, zoals een werkplek, volledige toegang tot het domein, de administrator rechten en wachtwoorden op Microsoft Dynamics 365 Business Central niveau, faciliteiten als inbelverbindingen en wifi, call back service, telefoonlijn, remote access applicaties en dergelijke.
9.3 Opdrachtgever is steeds bij uitsluiting verantwoordelijk voor het maken back up’s van databestanden en programmatuur, het verstrekken van updates, upgrades en andere normale verbeteringen aan bestaande programmatuur en/of databestanden, zodat Dienstverlener haar Diensten behoorlijk kan verrichten.
9.4 Indien Opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken voldoet aan zijn verplichtingen zoals omschreven onder dit artikel, heeft Dienstverlener het recht tot opschorting van de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst en heeft Dienstverlener het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst en de Diensten. De tekortkoming in de nakoming ontstaat slechts indien Opdrachtgever Dienstverlener schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn tot herstel van de tekortkoming stelt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dienstverlener hierop adequaat kan reageren.
10.2 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever of haar direct leidinggevenden, is de aansprakelijkheid van Opdrachtgever in alle gevallen beperkt tot, naar zijn keuze, het bedrag dat zijn verzekering in voorkomend geval uitkeert, dan wel tot de helft van het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in het kader van de Dienstverleningsovereenkomst heeft ontvangen. Bij Dienstverleningsovereenkomsten die een looptijd langer dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal € 15.000,-- (ex BTW).
10.3 De aansprakelijkheid van Dienstverlener voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten, bedrijfsschade en schade aan (goederen van) derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan. Het bepaalde in dit artikel 10.1 laat onverlet het overigens in dit artikel bepaalde.
10.4 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst ontstaan door (al dan niet onduidelijke) aanwijzingen of informatie van Opdrachtgever.
10.5 Dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij uitvoering van de Diensten op welke wijze dan ook ontstaan.
10.6 In overleg met Dienstverlener zal Opdrachtgever alle noodzakelijke maatregelen treffen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken.
10.7 Dienstverlener bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens Opdrachtgever, mede ten behoeve van zijn personeel en niet-ondergeschikten waarvan zij gebruik maakt bij het verrichten van de Diensten.
10.8 Enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht wordt door de voorafgaande bepalingen onverlet gelaten.

Artikel 11 - Overmacht

11.1 Dienstverlener is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit de Dienstverleningsovereenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht in ieder geval verstaan iedere omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt mede verstaan overheidsingrijpen, stakingen, bedrijfsstoringen, molest, brand, waterschade, natuurrampen energiestoringen, gebreken in of uitval van faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers of door andere ingeschakelde derden van of door Dienstverlener, evenals gebrekkigheid van materialen, zaken, programmatuur of telecommunicatievoorzieningen van derden waarvan Dienstverlener gebruik van maakt.
11.2 Onder overmacht wordt ook verstaan uit uitvallen van personeel van Dienstverlener ten gevolge van bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of ontslagname.
11.3 Dienstverlener kan in geval van overmacht zijn verplichtingen uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst steeds opschorten, dan wel de Dienstverleningsovereenkomst ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn.
11.4 Indien Dienstverlener ten tijde van overmacht nog wel gedeeltelijk kan presteren, dan wel gedeeltelijk heeft gepresteerd, is hij gerechtigd deze prestatie afzonderlijk te verrichten en te factureren, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 12 - Beëindiging

12.1 De Dienstverleningsovereenkomst wordt aangegaan voor de in de Dienstverleningsovereenkomst aangegeven duur. Tenzij in de Dienstverleningsovereenkomst nadrukkelijk anders is bepaald, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Dienstverleningsovereenkomst tussentijds op te zeggen.
12.2 Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Dienstverleningsovereenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts toe indien de andere Partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Dienstverleningsovereenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door Opdrachtgever gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Dienstverleningsovereenkomst.
12.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Dienstverlener ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die namens Dienstverlener vóór de ontbinding zijn gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.4 Elk der Partijen kan de Dienstverleningsovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de andere Partij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd of deze failliet wordt verklaard, indien de andere Partij wordt ontbonden of geliquideerd of deze zijn onderneming staakt of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt of, indien deze een natuurlijk persoon is, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard, hij overlijdt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd (executoriaal of conservatoir).
12.5 Verplichtingen die naar hun aard geacht worden te blijven bestaan na ontbinding van de Dienstverleningsovereenkomst, zoals rechten van intellectuele eigendom, geschillenbeslechting en geheimhouding, zullen voortbestaan na ontbinding van de Dienstverleningsovereenkomst.

Artikel 13 - Contractsoverneming

13.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de rechten en/of verplichtingen uit de Dienstverleningsovereenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

Artikel 14 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

14.1 Het staat Dienstverlener vrij in alle gevallen de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Dienstverlener zal Opdrachtgever ten minste één maand voor inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden schriftelijk op de hoogte stellen van de te nemen wijzigingen. Partijen zijn gebonden aan de nieuwe algemene voorwaarden vanaf het moment van inwerkingtreding.
14.2 Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de gewijzigde bedingen uit de nieuwe algemene voorwaarden, dan is zij gerechtigd binnen zeven werkdagen na de onder artikel 14.1 bedoelde kennisgeving gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in artikel 14.1 bedoelde datum van inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Dienstverlener en Opdrachtgever waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen voortvloeiend of verband houden met de Dienstverleningsovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Artikel 16 - Slotbepalingen

16.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen.
16.2 De Algemene Voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van Dienstverlener van eerdere datum.